Akumulátory

Hydraulické akumulátory OLAER, Parker
VAKOVÉ AKUMULÁTORY / MEMBRÁNOVÉ AKUMULÁTORY

Hydropneumatický akumulátor nebo také akumulátor tlaku, někdy nazvaný jako expanzní olejová nádoba je tlaková nádoba, jejíž vnitřní prostor je rozdělen vakem, pístem nebo membránou na dvě části. V jedné části je stlačitelný plyn (dnes inertní dusík), v druhé části hydraulická kapalina (obvykle olej, ale i jiné kapaliny, např. voda, chladicí kapaliny, paliva, ...).

Akumulátory OLAER mají tradici od 50. let 20. století (Jean Mercier a Edward M. Greer) a z jejich licence vycházejí výrobky většiny současných výrobců. Obě původní firmy Greer Hydraulic i OLAER Group jsou nyní vyráběny pod značkou Parker-OLAER.

U vakových akumulátorů nabízíme provedení s robustním plnicím ventilem na straně dusíku, které je odolnější manipulaci při plnění dusíkem než jiné ventily s volně vystupující jehlou ventilu.

Akumulátor, který spadá do skupiny tlakových nádob musí být vybaven pojistným blokem s pojišťovacím ventilem s TÜV certifikátem.

Hydropneumatické akumulátory (včetně ČSN Pasportu)  Katalog-kompletní

Hydropneumatické akumulátory umož­ňují aku­mu­lo­vat a dle potřeby opět vyu­žít tla­ko­vou ener­gii pře­ná­še­nou kapali­nou. Nej­čas­tější pou­žití je u hyd­rau­lic­kých pohonů, kde hydraulický aku­mu­lá­tor nabízí mož­nost zástavby pod­statně men­šího čer­pa­dla, a tím i sní­žení elek­tric­kého pří­konu. Často také slouží jako ener­ge­tická a bez­peč­nostní rezerva, při výpadku elek­trické ener­gie umož­ňuje aku­mu­lá­tor např. dodá­vat ener­gii pro nou­zové mazání hyd­rosta­tic­kých loži­sek, dokon­čení pra­cov­ního cyklu stroje nebo jeho uve­dení do bez­peč­ného stavu. Hyd­rop­ne­u­ma­tické aku­mu­lá­tory jsou schopny s mini­mál­ními nároky na údržbu zajis­tit spo­leh­li­vou funkci hyd­rau­lic­kého okruhu, a to i v pří­padě nároč­ných pro­voz­ních požadavků.

Video - akumulátory OLAER

Aplikace

 • zdroj tlakového oleje pro havarijní uzavření ventilů nebo klapek
 • zdroj tlakového oleje pro lisování
 • akumulace tlakové kapaliny s možností zvolit menší čerpadlo
 • akumulace tlakové kapaliny pro spínaný zdroj (jako vzdušník kompresoru)
 • vyvažování příčníku nebo vřeteníku u obráběcích strojů

 • odpružení kol nebo nápravy mobilních zařízení
 • odpružení kabiny mobilních zařízení
 • odpružení ramen a hydraulických ruk u mobilních zařízení
 • odpružení podvozku stavebních, zemědělských a lesních strojů
 • hydraulický přítlak radlice sněhového pluhu
 • tlumení rázů a pulzací
 • další

Související značky

   • OLAER, OILTECH, FAWCETT CHRISTIE, OILAIR, Bolenz & Schäffer, Parker

Certifikace

   • CE, GOST-R, ASME, SELO
zobrazit víceméně
poptat produkt

Vakové

Vakové nízkotlaké

Membránové

Pístové

Akumulátorové stanice

Tlumiče tlakových pulzací

Pojistné bloky

Náhradní vaky, servis

Příslušenství